วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 16 กรฎาคม ถึง 20 กรฎาคม 2555
กิจกรรมที่ปฏฺบัติ
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียน ม.1/10 และ ม.1/2 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันจันทร์
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6 และ ม. 1/8 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันอังคาร
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/2 , ม. 1/10 , ม. 1/6 และ ม. 1/8 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันพุธ และสอนวิชา ลูกเสือเนตรนารี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
- เข้าสอนนักเรียน ม. 1/8 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันพฤหัสบดี
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6 , ม. 1/2 และ ม. 1/10 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันศุกร์

สัปดาห์วันที่ 9 กรกฎาคม  ถึง วันที่ 13 กรกฏาคม 2555
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
-เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ในทุกวัน
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/10 และ ม.1/2 ในวันจันทร์
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6  และ 1/8  ในวันอังคาร
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/2 , ม. 1/10 , ม. 1/6 และ ม. 1/8  และสอนลูกเสือและเนตรนารี ม.1 ในวันพุธ
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/8 ในวันพฤหัสบดี
-เข้าสอนนักเรียนม. 1/6 , ม. 1/2 และ ม. 1/10 ในวันศุกร์สัปดาห์วันที่  2  กรกฏาคม ถึง วันที่ 6 กรฏาคม พ.ศ. 2555
 กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ
- เข้าสอนนักเรียน ม. 1/10 และ ม.1/2  ในวันจันทร์
- เข้าสอนนักเรียนม.  1/6   และ ม. 1/8  ในวันอังคาร
- เข้าสอนนักเรียน ม. 1/2 , ม. 1/10  , ม.1/6 และ ม. 1/8 ในวันพุธ และ เข้าสอนลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
- เข้าสอนนักเรียน ม. 1/8 ในวันพฤหัสบดี  เข้าสอน วิชาทักษะชีวิต
-เข้าสอนนักเรียน ม.1/6 , ม. 1/2  และ ม. 1/10 ในวันศุกร์

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ในสัปดาห์ ของ วันที่ 25 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2555
ภารกิจในการทำกิจกรรมคือ
ทุกวัน จันทร์ ที่ 25 ถึง วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2555 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
วันพุธทำเวรคือรับนักเรียนมาสาย
วัน จันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555  เข้าสอนนักเรียน ม. 1/10 และ ม. 1/2
วัน อังคาร  ที่ 26  มิถุนายน 2555 เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6 และ ม. 1/8
วันพุธ  ที่  27 มิถุนายน 2555 เข้าร่วมเป็นผู้กำกับลูกเสือในการเข้าร่วมกิจกรรมสวนสนาม ของลูกเสือเนตรนารี และเข้าสอน นักเรียน ม. 1/10  ม.1/6 และ ม. 1/8
วันพฤหัสบดี   ที่ 28 และ วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2555 เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสีโรงเรียนเชียรใหญ่ ซึ่งได้รับหน้าที่เป็นพิธีกร

สัปดาห์ที่ 18 มิถุนายน  ถึง 22 มิถุนนายน พ.ศ 2555
ภารกิจในการทำกิจกรรมในสัปดาห์นี้คือ
ในทุกวัน เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ในวันพุธ ทำเวรรับนักเรียนมาสาย
เข้าสอนนักเรียน ม. 1/2  และ 1/10 ในวัน จันทร์
เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6  และ  1/8   ในวันอังคาร
เข้าสอนนักเรียน ม. 1/2  1/10 1/6 และ 1/8 และเข้าสอน ลูกเสือและเนตรนารี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในวันพุธ
เข้าสอนนักเรียน ม. 1/8 ในวันพฤหัสบดี
เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6  1/2 และ 1/10 1ในวันศุกร์

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ภารกิจภาคเช้า
-ควบคุมและดูแลนักเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้อง1/10 คาบที่ 3
ภารกิจภาคบ่าย
- ตรวจข้อสอบนักเรียนวิชาวัดความรู้คู่มือนักเรียน
-เข้าสอนนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้อง 1/2 คาบที่  8

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน  ศุกร์   ที่  8   เดือนมิถุนายน    พ.ศ.2555
ภารกิจภาคเช้า
- เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น  ม. 1/6  คาบที่สาม
- เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น  ม. 1/2   คาบที่ สี่
ภารกิจภาคบ่าย
-  เข้าคุมสอบนักเรียนชั้น  ม. 1/5   การสอบวัดความรู้คู่มือนักเรียน


วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน   พฤหัสบดี    ที่   7   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2555
ภารกิจภาคเช้า
-  ควบคุมนักเรียนเข้ากิจกรรมหน้าเสาธง
-  เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
ภารกิจภาคบ่าย
- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะยนักเรียนเข้าสี

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน   พุธ  ที่ 6  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2555
ภารกิจภาคเช้า
- รับนักเรียนประตูเช้า
- ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวและกิจกรรมหน้าเสาธง
-  เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คาบที่ 1 ห้อง  1/2 เวลา 08:20 - 09:10 น
ภารกิจภาคบ่าย
-  เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คาบที่ 6 ห้อง  1/6  เวลา  12:30 - 13: 20 น
- ควบคุมนักเรียนในการซ่อมกิจกรรมไหว้ครู

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน  อังคาร     ที่   5   เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  2555
ภารกิจภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนม. 1/6  คาบที่ 2 เวลา 09:10-10:00 น
- เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนม. 1/8  คาบที่ 3 เวลา 10:10 - 10:50 น
ภารกิจภาคบ่าย
- ตรวจงานนักเรียนวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน ศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวและกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คาบที่  3 เวลา 10:00-10:50น ห้อง 1/6
-เข้าสอนนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คาบที่  4 เวลา  10:50-11:40น ห้อง 1/8
ภารกิจภาคบ่าย
- ตรวจสมุดนักเรียน
- เข้าสอนวิชาทักษะชีวิตกับครูพี่เลี้ยง

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน พฤหัสที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า 
- ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวและกิจกรรมหน้าเสาธง
- ตรวจงานนักเรียน
ภารกิจภาคบ่าย 
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/8 คาบที่ 7 เวลา 13:20-14:10น

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน อังคาร ที่ 29 และ วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ 2555
ภาคเช้า 
-ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/6 คาบที่ 2 เวลา 09.10-10.00 น
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/8 คาบที่  3  เวลา  10.00-10.50 น
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/2 คาบที่ 1 เวลา 08.20 - 09.10 น
ภาคบ่าย
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/2  คาบที่ 6  เวลา 12:30-13:20 น

-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/6 คาบที่   6 เวลา 12:30-13:20 น
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/8 คาบที่  7 เวลา 13:20 -14:10 น


วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน  จันทร์ ที่  28  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าพบปะนักเรียนที่ปรึกษากับอาจารย์พี่เลี้ยง ในรายวิชาโฮมรูม
ภารกิจภาคบ่าย
- จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับอดีตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

MV เพลงรางวัลของครู

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน ศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า
- ควมคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม หน้าเสาธง
-เข้าสอนคาบที่สาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/6  เวลา 10:00-10:50 น
--เข้าสอนคาบที่สี่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/2 เวลา 10:50-11:40 น
ภารกิจภาคบ่าย
- ช่วยติดสติกเกอรืเพื่่อติดหมายเลขเครื่องในห้อง English Program

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 23 และ วัน พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวและกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/2 คาบที่ หนึ่ง เวลา 08:20-09:10 น วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
-ตรวจการบ้านนักเรียน ม. 1/8 และ ม. 1/6
ภารกิจภาคบ่าย 
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6 คาบที่ หก เวลา 12:30-13-20 น และ ม.1/8 เวลา 13:20-14:10 น  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และวันพฤหัสบดี คาบที่ เจ็ด เวลา 13:20-14:10 น
- เข้าร่วมสอนชุมนุมกับอาจารย์พี่เลี้ยง

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1/ 2555
นางสาว อุไรวรรณ    ชลเกษม 
    วัน / เดือน                                                            หน้าที่รับผิดชอบ
วัน พุธ   /    พฤษภาคม                                                                      ประตูเย็น
วัน พุธ   /    มิถุนายน                                                                         ประตูเช้า
วัน พุธ   /    กรกฎาคม                                                                      รับนักเรียนมาสาย
วัน พุธ   /    สิงหาคม                                                               หน้าเสาธงตอนเช้า - ตอนเย็น
วัน พุธ   /    กันยายน                                                               โรงอาหารและบริเวรโรงเรียน
วัน จันทร์ 21และวันอังคาร ที่22  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 ภารกิจภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนเชียรใหญ่
ภารกิจภาคบ่าย 
- เข้าสอนนักเรียนห้อง 1/2 วิชา คาบที่ หก เวลา 12:30-13:20 น ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอน ในภาคเรียนที่ 1/2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วัน /เวลา


08.20  – 09.10


09.10  – 10.00


10.00  – 10.50


10.50  – 11.40


11.40  – 12.30


12.30  – 13.20


13.20  – 14.10


14.10  – 15.00


15.00  – 16.50


จันทร์


โฮมรูม
อ.21101
     1/2
     401

คลินิก ม.1


      อังคาร

อ.21101
     1/6
     401
อ. 21101
     1/8
     401พุธ

อ.21101
     1/2
     402
อ.21101
     1/6
     401
อ.21101
     1/8
     401

ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด


พฤหัสบดี
อ. 21101
     1/8
     402ชุมนุม

 
    ศุกร์

อ. 21101
     1/6
     402

อ. 21101
     1/2
     402


ทักษะชีวิต

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน ศุกร์ ที่ 18   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า 
- ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยอาจารย์ในหมดเก็บสัมภาระและย้ายห้องหมวด
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/6 คาบที่ สาม เวลา 10:00-10:50 น
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/2 คาบที่ สี่ เวลา 10:50-11:40 น
ภารกิจภาคบ่าย
- ช่วยอาจารย์เก็บของย้ายห้องหมวด
- ช่วยอาจารย์คุมนักเรียนวิชาทักษะชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน พฤหัสบดี   ที่  17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า
 -   ควบคุมดูแลนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
 -   เขียนชืื่่อภาษาไทยเป้นภาษาอังกฤษทุกชั้นปีให้กับครูพี่เลี้ยง
ภารกิจภาคบ่าย
  -  จัดทำคำคมภาษาอังกฤษเป็นแถบประโยคเพื่อติดหน้าห้องที่อาคารหมวดภาษาอังกฤษ
  -   เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/8 คาบที่ 7 เวลา 13:20-14:10 น  เกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน
     

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ    ที่  16   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2555

     วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 1 /2555 โรงเรียนเชียรใหญ๋
ภาคเช้า
     - ดูแลนักเรียนเข้าแถว เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงมีการ และมีการรายงานตัวหน้าเสาธง
     -  พบผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่เพื่อปฐมนิเทศ
     -  พบหัวหน้าหมดภาษาอังกฤษ เพื่อทำความเข้าใจและรับตารางสอน

ภาคบ่าย
     -  เข้าพบนักเรียนในห้องที่รับผิดชอบในการสอนเทอมนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
และทำการตกลงเบื้องต้นกับนักเรียน ซึ่งจะเข้าไปกับครูพี่เลี้ยง
     -  เข้าพบนักเรียนในห้องที่รับผิดชอบในการสอนเทอมนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/8
และทำการตกลงเบื้องต้นกับนักเรียน ซึ่งจะเข้าไปกับครูพี่เลี้ยง
     -  ช่วยอาจารย์ในหมวดเขียนรายชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
     -  เข้าช่วยอาจารย์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด สอนวิชาลูกเสือ