วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์วันที่  2  กรกฏาคม ถึง วันที่ 6 กรฏาคม พ.ศ. 2555
 กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ
- เข้าสอนนักเรียน ม. 1/10 และ ม.1/2  ในวันจันทร์
- เข้าสอนนักเรียนม.  1/6   และ ม. 1/8  ในวันอังคาร
- เข้าสอนนักเรียน ม. 1/2 , ม. 1/10  , ม.1/6 และ ม. 1/8 ในวันพุธ และ เข้าสอนลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
- เข้าสอนนักเรียน ม. 1/8 ในวันพฤหัสบดี  เข้าสอน วิชาทักษะชีวิต
-เข้าสอนนักเรียน ม.1/6 , ม. 1/2  และ ม. 1/10 ในวันศุกร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น