วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน พฤหัสบดี   ที่  17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า
 -   ควบคุมดูแลนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
 -   เขียนชืื่่อภาษาไทยเป้นภาษาอังกฤษทุกชั้นปีให้กับครูพี่เลี้ยง
ภารกิจภาคบ่าย
  -  จัดทำคำคมภาษาอังกฤษเป็นแถบประโยคเพื่อติดหน้าห้องที่อาคารหมวดภาษาอังกฤษ
  -   เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/8 คาบที่ 7 เวลา 13:20-14:10 น  เกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน
     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น