วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ภารกิจภาคเช้า
-ควบคุมและดูแลนักเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้อง1/10 คาบที่ 3
ภารกิจภาคบ่าย
- ตรวจข้อสอบนักเรียนวิชาวัดความรู้คู่มือนักเรียน
-เข้าสอนนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้อง 1/2 คาบที่  8

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน  ศุกร์   ที่  8   เดือนมิถุนายน    พ.ศ.2555
ภารกิจภาคเช้า
- เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น  ม. 1/6  คาบที่สาม
- เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น  ม. 1/2   คาบที่ สี่
ภารกิจภาคบ่าย
-  เข้าคุมสอบนักเรียนชั้น  ม. 1/5   การสอบวัดความรู้คู่มือนักเรียน


วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน   พฤหัสบดี    ที่   7   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2555
ภารกิจภาคเช้า
-  ควบคุมนักเรียนเข้ากิจกรรมหน้าเสาธง
-  เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
ภารกิจภาคบ่าย
- ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะยนักเรียนเข้าสี

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน   พุธ  ที่ 6  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2555
ภารกิจภาคเช้า
- รับนักเรียนประตูเช้า
- ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวและกิจกรรมหน้าเสาธง
-  เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คาบที่ 1 ห้อง  1/2 เวลา 08:20 - 09:10 น
ภารกิจภาคบ่าย
-  เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คาบที่ 6 ห้อง  1/6  เวลา  12:30 - 13: 20 น
- ควบคุมนักเรียนในการซ่อมกิจกรรมไหว้ครู

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน  อังคาร     ที่   5   เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  2555
ภารกิจภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนม. 1/6  คาบที่ 2 เวลา 09:10-10:00 น
- เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนม. 1/8  คาบที่ 3 เวลา 10:10 - 10:50 น
ภารกิจภาคบ่าย
- ตรวจงานนักเรียนวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน ศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวและกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คาบที่  3 เวลา 10:00-10:50น ห้อง 1/6
-เข้าสอนนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คาบที่  4 เวลา  10:50-11:40น ห้อง 1/8
ภารกิจภาคบ่าย
- ตรวจสมุดนักเรียน
- เข้าสอนวิชาทักษะชีวิตกับครูพี่เลี้ยง