วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน   พุธ  ที่ 6  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2555
ภารกิจภาคเช้า
- รับนักเรียนประตูเช้า
- ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวและกิจกรรมหน้าเสาธง
-  เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คาบที่ 1 ห้อง  1/2 เวลา 08:20 - 09:10 น
ภารกิจภาคบ่าย
-  เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คาบที่ 6 ห้อง  1/6  เวลา  12:30 - 13: 20 น
- ควบคุมนักเรียนในการซ่อมกิจกรรมไหว้ครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น