วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน ศุกร์ ที่ 18   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า 
- ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยอาจารย์ในหมดเก็บสัมภาระและย้ายห้องหมวด
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/6 คาบที่ สาม เวลา 10:00-10:50 น
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/2 คาบที่ สี่ เวลา 10:50-11:40 น
ภารกิจภาคบ่าย
- ช่วยอาจารย์เก็บของย้ายห้องหมวด
- ช่วยอาจารย์คุมนักเรียนวิชาทักษะชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น