วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์วันที่ 9 กรกฎาคม  ถึง วันที่ 13 กรกฏาคม 2555
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
-เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ในทุกวัน
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/10 และ ม.1/2 ในวันจันทร์
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6  และ 1/8  ในวันอังคาร
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/2 , ม. 1/10 , ม. 1/6 และ ม. 1/8  และสอนลูกเสือและเนตรนารี ม.1 ในวันพุธ
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/8 ในวันพฤหัสบดี
-เข้าสอนนักเรียนม. 1/6 , ม. 1/2 และ ม. 1/10 ในวันศุกร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น