วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 16 กรฎาคม ถึง 20 กรฎาคม 2555
กิจกรรมที่ปฏฺบัติ
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียน ม.1/10 และ ม.1/2 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันจันทร์
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6 และ ม. 1/8 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันอังคาร
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/2 , ม. 1/10 , ม. 1/6 และ ม. 1/8 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันพุธ และสอนวิชา ลูกเสือเนตรนารี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
- เข้าสอนนักเรียน ม. 1/8 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันพฤหัสบดี
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6 , ม. 1/2 และ ม. 1/10 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันศุกร์

สัปดาห์วันที่ 9 กรกฎาคม  ถึง วันที่ 13 กรกฏาคม 2555
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
-เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ในทุกวัน
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/10 และ ม.1/2 ในวันจันทร์
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6  และ 1/8  ในวันอังคาร
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/2 , ม. 1/10 , ม. 1/6 และ ม. 1/8  และสอนลูกเสือและเนตรนารี ม.1 ในวันพุธ
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/8 ในวันพฤหัสบดี
-เข้าสอนนักเรียนม. 1/6 , ม. 1/2 และ ม. 1/10 ในวันศุกร์สัปดาห์วันที่  2  กรกฏาคม ถึง วันที่ 6 กรฏาคม พ.ศ. 2555
 กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ
- เข้าสอนนักเรียน ม. 1/10 และ ม.1/2  ในวันจันทร์
- เข้าสอนนักเรียนม.  1/6   และ ม. 1/8  ในวันอังคาร
- เข้าสอนนักเรียน ม. 1/2 , ม. 1/10  , ม.1/6 และ ม. 1/8 ในวันพุธ และ เข้าสอนลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
- เข้าสอนนักเรียน ม. 1/8 ในวันพฤหัสบดี  เข้าสอน วิชาทักษะชีวิต
-เข้าสอนนักเรียน ม.1/6 , ม. 1/2  และ ม. 1/10 ในวันศุกร์

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ในสัปดาห์ ของ วันที่ 25 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2555
ภารกิจในการทำกิจกรรมคือ
ทุกวัน จันทร์ ที่ 25 ถึง วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2555 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
วันพุธทำเวรคือรับนักเรียนมาสาย
วัน จันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555  เข้าสอนนักเรียน ม. 1/10 และ ม. 1/2
วัน อังคาร  ที่ 26  มิถุนายน 2555 เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6 และ ม. 1/8
วันพุธ  ที่  27 มิถุนายน 2555 เข้าร่วมเป็นผู้กำกับลูกเสือในการเข้าร่วมกิจกรรมสวนสนาม ของลูกเสือเนตรนารี และเข้าสอน นักเรียน ม. 1/10  ม.1/6 และ ม. 1/8
วันพฤหัสบดี   ที่ 28 และ วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2555 เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสีโรงเรียนเชียรใหญ่ ซึ่งได้รับหน้าที่เป็นพิธีกร

สัปดาห์ที่ 18 มิถุนายน  ถึง 22 มิถุนนายน พ.ศ 2555
ภารกิจในการทำกิจกรรมในสัปดาห์นี้คือ
ในทุกวัน เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ในวันพุธ ทำเวรรับนักเรียนมาสาย
เข้าสอนนักเรียน ม. 1/2  และ 1/10 ในวัน จันทร์
เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6  และ  1/8   ในวันอังคาร
เข้าสอนนักเรียน ม. 1/2  1/10 1/6 และ 1/8 และเข้าสอน ลูกเสือและเนตรนารี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในวันพุธ
เข้าสอนนักเรียน ม. 1/8 ในวันพฤหัสบดี
เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6  1/2 และ 1/10 1ในวันศุกร์

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ภารกิจภาคเช้า
-ควบคุมและดูแลนักเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้อง1/10 คาบที่ 3
ภารกิจภาคบ่าย
- ตรวจข้อสอบนักเรียนวิชาวัดความรู้คู่มือนักเรียน
-เข้าสอนนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้อง 1/2 คาบที่  8

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน  ศุกร์   ที่  8   เดือนมิถุนายน    พ.ศ.2555
ภารกิจภาคเช้า
- เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น  ม. 1/6  คาบที่สาม
- เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น  ม. 1/2   คาบที่ สี่
ภารกิจภาคบ่าย
-  เข้าคุมสอบนักเรียนชั้น  ม. 1/5   การสอบวัดความรู้คู่มือนักเรียน