วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน พฤหัสที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า 
- ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวและกิจกรรมหน้าเสาธง
- ตรวจงานนักเรียน
ภารกิจภาคบ่าย 
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/8 คาบที่ 7 เวลา 13:20-14:10น

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน อังคาร ที่ 29 และ วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ 2555
ภาคเช้า 
-ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/6 คาบที่ 2 เวลา 09.10-10.00 น
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/8 คาบที่  3  เวลา  10.00-10.50 น
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/2 คาบที่ 1 เวลา 08.20 - 09.10 น
ภาคบ่าย
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/2  คาบที่ 6  เวลา 12:30-13:20 น

-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/6 คาบที่   6 เวลา 12:30-13:20 น
-เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียน ม. 1/8 คาบที่  7 เวลา 13:20 -14:10 น


วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน  จันทร์ ที่  28  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าพบปะนักเรียนที่ปรึกษากับอาจารย์พี่เลี้ยง ในรายวิชาโฮมรูม
ภารกิจภาคบ่าย
- จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับอดีตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

MV เพลงรางวัลของครู

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน ศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า
- ควมคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม หน้าเสาธง
-เข้าสอนคาบที่สาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/6  เวลา 10:00-10:50 น
--เข้าสอนคาบที่สี่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/2 เวลา 10:50-11:40 น
ภารกิจภาคบ่าย
- ช่วยติดสติกเกอรืเพื่่อติดหมายเลขเครื่องในห้อง English Program

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 23 และ วัน พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวและกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/2 คาบที่ หนึ่ง เวลา 08:20-09:10 น วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
-ตรวจการบ้านนักเรียน ม. 1/8 และ ม. 1/6
ภารกิจภาคบ่าย 
-เข้าสอนนักเรียน ม. 1/6 คาบที่ หก เวลา 12:30-13-20 น และ ม.1/8 เวลา 13:20-14:10 น  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และวันพฤหัสบดี คาบที่ เจ็ด เวลา 13:20-14:10 น
- เข้าร่วมสอนชุมนุมกับอาจารย์พี่เลี้ยง

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1/ 2555
นางสาว อุไรวรรณ    ชลเกษม 
    วัน / เดือน                                                            หน้าที่รับผิดชอบ
วัน พุธ   /    พฤษภาคม                                                                      ประตูเย็น
วัน พุธ   /    มิถุนายน                                                                         ประตูเช้า
วัน พุธ   /    กรกฎาคม                                                                      รับนักเรียนมาสาย
วัน พุธ   /    สิงหาคม                                                               หน้าเสาธงตอนเช้า - ตอนเย็น
วัน พุธ   /    กันยายน                                                               โรงอาหารและบริเวรโรงเรียน
วัน จันทร์ 21และวันอังคาร ที่22  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 ภารกิจภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนเชียรใหญ่
ภารกิจภาคบ่าย 
- เข้าสอนนักเรียนห้อง 1/2 วิชา คาบที่ หก เวลา 12:30-13:20 น ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอน ในภาคเรียนที่ 1/2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วัน /เวลา


08.20  – 09.10


09.10  – 10.00


10.00  – 10.50


10.50  – 11.40


11.40  – 12.30


12.30  – 13.20


13.20  – 14.10


14.10  – 15.00


15.00  – 16.50


จันทร์


โฮมรูม
อ.21101
     1/2
     401

คลินิก ม.1


      อังคาร

อ.21101
     1/6
     401
อ. 21101
     1/8
     401พุธ

อ.21101
     1/2
     402
อ.21101
     1/6
     401
อ.21101
     1/8
     401

ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด


พฤหัสบดี
อ. 21101
     1/8
     402ชุมนุม

 
    ศุกร์

อ. 21101
     1/6
     402

อ. 21101
     1/2
     402


ทักษะชีวิต

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน ศุกร์ ที่ 18   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า 
- ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยอาจารย์ในหมดเก็บสัมภาระและย้ายห้องหมวด
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/6 คาบที่ สาม เวลา 10:00-10:50 น
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/2 คาบที่ สี่ เวลา 10:50-11:40 น
ภารกิจภาคบ่าย
- ช่วยอาจารย์เก็บของย้ายห้องหมวด
- ช่วยอาจารย์คุมนักเรียนวิชาทักษะชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน พฤหัสบดี   ที่  17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า
 -   ควบคุมดูแลนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
 -   เขียนชืื่่อภาษาไทยเป้นภาษาอังกฤษทุกชั้นปีให้กับครูพี่เลี้ยง
ภารกิจภาคบ่าย
  -  จัดทำคำคมภาษาอังกฤษเป็นแถบประโยคเพื่อติดหน้าห้องที่อาคารหมวดภาษาอังกฤษ
  -   เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/8 คาบที่ 7 เวลา 13:20-14:10 น  เกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน
     

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ    ที่  16   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2555

     วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 1 /2555 โรงเรียนเชียรใหญ๋
ภาคเช้า
     - ดูแลนักเรียนเข้าแถว เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงมีการ และมีการรายงานตัวหน้าเสาธง
     -  พบผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่เพื่อปฐมนิเทศ
     -  พบหัวหน้าหมดภาษาอังกฤษ เพื่อทำความเข้าใจและรับตารางสอน

ภาคบ่าย
     -  เข้าพบนักเรียนในห้องที่รับผิดชอบในการสอนเทอมนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
และทำการตกลงเบื้องต้นกับนักเรียน ซึ่งจะเข้าไปกับครูพี่เลี้ยง
     -  เข้าพบนักเรียนในห้องที่รับผิดชอบในการสอนเทอมนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/8
และทำการตกลงเบื้องต้นกับนักเรียน ซึ่งจะเข้าไปกับครูพี่เลี้ยง
     -  ช่วยอาจารย์ในหมวดเขียนรายชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
     -  เข้าช่วยอาจารย์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด สอนวิชาลูกเสือ