วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน ศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
ภารกิจภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวและกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คาบที่  3 เวลา 10:00-10:50น ห้อง 1/6
-เข้าสอนนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คาบที่  4 เวลา  10:50-11:40น ห้อง 1/8
ภารกิจภาคบ่าย
- ตรวจสมุดนักเรียน
- เข้าสอนวิชาทักษะชีวิตกับครูพี่เลี้ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น